Aktuell Information & råd kring likviditetsfrämjande åtgärder

Vi är mitt uppe i en svår tid för svensk ekonomi och många företagare är oroliga därute. Men en sak kan vi vara säkra på: det kommer att bli bättre! Vi vill ge dig självförtroendet och kunskapen för att ta ditt företag ska kunna ta sig ur krisen.

Informationen uppdateras löpande

Bort med skrämselpropaganda & fram med fakta

På denna sida har vi som mål att skapa en trygg plats för dig som driver företag. Här jobbar vi inte med skrämselpropaganda och domedagsprofetior. Istället fokuserar vi på att ge dig konkreta tips och råd kring företagets ekonomi, både på kort och lång sikt.

Vi sammanfattar även löpande hur regeringens arbete för att stödja näringslivet ser ut. Du hittar också tips på informationskällor och resurser inom ämnet.

En liten notis:

Vi gör vårt bästa för att ge dig så aktuell information som möjligt, men kan inte ta ansvar för att alla texter är korrekta och uppdaterade. Vi rekommenderar dig att även läsa hos respektive källa för att säkerställa att inga ändringar skett.
Snabbmeny för denna sida:

Hur söker man på nyckelord i olika regioner?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ekonomiska åtgärder från Regeringen för näringslivet

Krispaketet 16 mars

Den 16 mars kom regeringens beslut kring ett krispaket för svenska företag. Det handlar om att minska de ekonomiska effekterna av Corona-viruset. Enkelt förklarat innehåller det åtgärder inom fyra områden: Slopat karensavdrag, Korttidspermittering, Uppskov på skatten, Staten tar sjuklöneansvaret.

Slopat karensavdrag

Regeringens förslag är att tillfälligt slopa karensavdraget. Vid fattat beslut kan du som företagare ansöka om retroaktiv ersättning. Det ligger även förslag på tillfälligt slopat läkarintyg för sjukfrånvaro i upp till 14 dagar.

Korttidspermittering

Här handlar det om att rädda jobben genom att avlasta företags lönekostnader. Det ger också svenska företag möjligheten att snabbt växla upp när krisen avtar.

Den anställde kan gå ner i arbetstid men ändå få ut 90 % av sin lön. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden, resten av kostnaden delar arbetsgivare och arbetstagare på. Rent praktiskt för dig som arbetsgivare så kan dina lönekostnader minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 % av sin lön.

När gäller stödet?

Det här stödet gäller från och med 16 mars men finns tillgängligt från och med 7 april och gäller under 2020.

Uppskov på skatten

Regeringen rubricerar denna åtgärd som ”Likviditetsförstärkning via Skattekontot”. Det handlar om anstånd som omfattar tre månaders skatteinbetalningar, och det lämnas under längst 12 månader.

Vad gäller skatteinbetalningarna så handlar det om betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön samt mervärdesskatt som redovisas månads- eller kvartalsvis.

När gäller stödet?

Förslaget är att de nya reglerna börjar gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Detta gör att du kan få januari till mars skatteinbetalningar återbetalda från Skatteverket.

Staten tar sjuklöneansvaret

Förslaget är att staten tillfälligt tar över företagens sjuklönekostnader för april och maj 2020. Egenföretagare omfattas genom en schablon för dag 1-14.

Krispaketet 20 mars

Staten har infört ytterligare stöd genom mer krediter och kreditgarantier för framförallt mindre företag. Detta krispaket är indelat i tre delar:

 • Almi företagspartner får tre miljarder kronor för att utöka sin utlåning till små och medelstora företag.
 • Svensk Exportkredits låneram ökas från 125 miljarder till 200 miljarder kronor för exportföretag.
 • Exportkreditnämnden kommer fatta beslut om kreditgarantier, vilket innebär möjligheter för små, medelstora och större exportföretag samt deras underleverantörer att låna.

Svenskt Näringslivs förslag till Räddningspaket 24 mars

Tidigare åtgärder har fokuserat på att företagen ska klara sina kortvariga betalningar och likviditeten. Men Svenskt Näringsliv anser att det krävs fler förslag av en annan karaktär.

Svenskt Näringsliv frågade sin företagspanel med 3000 bolag, varav 1100 svar inkom.

 • 53 % upplever idag likviditetsproblem.
 • Över hälften av dem klarar högst 2 månader utan kapitalskott.
 • 4/10 har varslat eller räknar med att varsla.
 • 57 % räknar med att använda korttidspermittering.
 • Knappt 1/3 vill låna från skattekontot.
 • 81 % av de med utrikeshandel ser en försvårad handel

Svenskt Näringsliv förslag på räddningspaket innebär 200 miljarder kronor i åtgärder

 • Korttidspermittering träffar rätt och bör förstärkas. Omfattningen av detta utvidgas och beräknas omfatta 14 miljarder kronor.
 • Räddningsersättning som täcker fasta kostnader när intäkter faller. Har man mer än 40% i intäktsfall får man ersättning för sina fasta kostnader. Gäller under en tremånadersperiod. Denna punkt beräknas omfatta 100 miljarder kronor.
 • Arbetsgivaravgifter och egenavgifter slopas tillfälligt för alla bolag. Taket är 3 mkr, gäller under en tremånadersperiod. Denna punkt beräknas omfatta 70 miljarder kronor.
 • Säkerställa att pengar når ut till företag. Statliga bankgarantier så att mer kapital kan nå företagen. Beräknas omfatta 10 miljarder kronor. Staten står för 80 % av risken och bankerna för 20 %. Målet är att skapa en väg för att få ut lånen till de som behöver dem mest. Ränta måste komma ner till högst 1,25 %.
 • 5 miljarder kronor i satsning för de allra minsta företagen.
 • Säkra varurörligheten i EU.

Nytt krispaket från Regeringen 25 mars

Detta krispaket har extra fokus på små och medelstora företag och innefattar: Statlig företagsakut, Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, Rabatt på hyreskostnader, Åtgärder för små företag

Statlig företagsakut

För att underlätta utlåning till företag föreslås en statlig lånegaranti där staten garanterar 70 % av nya lån från bankerna.

Lånen ska vara till företag som hamnat i svårigheter p.g.a. Corona-viruset, men som i övrigt är livskraftiga. Denna lånegaranti riktar sig främst till små och medelstora företag, även om det inte finns någon begränsning på företagsstorlek.

Garantin administreras av Riksgäldskontoret och en limit om 75 mkr per företag är föreslagen. Företag kan ansöka om lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter föreslås sänkas tillfälligt under perioden 1 mars – 30 juni. Enbart ålderspensionen kommer att betalas. Förslaget är att nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 tkr. För att ge en liknande lättnad för enskilda näringsidkare föreslås en nedsättning av egenavgifter.

Kostnaden för detta förslag beräknas till 33 miljarder kronor.

Rabatt på hyreskostnader

För att minska belastningen för företag inom bland annat sällanköp, hotell och restaurang, föreslår regeringen att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen för upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet kan sökas i efterhand för perioden 1 april – 30 juni.

5 miljarder avsätts för detta stöd.

Åtgärder för små företag

Det finns ett kommande förslag om ändring av reglerna kring periodiseringsfonder. Detta för att egenföretagare ska få sänkt skatt. 100 % av den skattepliktiga vinsten för 2019 får avsättas i periodiseringsfond, med ett tak på 1 mkr. Detta kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Förslaget gäller enskilda näringsidkare samt fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Anstånd för skatteinbetalning kommer att utökas till att moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas.

Beroende på hur situationen utvecklas kan förslaget omfatta 7 miljarder.

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet under 2020 kommer undantas från regeln om att företag endast får vara vilande en gång under en femårsperiod.

Ekonomiska åtgärder från Riksbanken för näringslivet

Riksbanken har beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor via bankerna. Detta för att undvika risk för brist på krediter hos bankerna och vidare nergång i ekonomin.

Hur fungerar Riksbankens lån vid Corona-krisen?

Riksbanken erbjuder lånen till bankerna mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Lånen ges till en rörlig ränta motsvarande reporäntan som just nu är 0 %. Det är sedan upp till bankerna att själva bestämma vem som beviljas lån och vilken ränta det blir för de lånande företagen.

Skulle pengarna från Riksbanken stanna hos bankerna eller går till felaktig verksamhet måste bankerna betala straffavgifter. Riksbanken kommer göra löpande uppföljning av lånen för att säkerställa att de kommer svenska företag tillgodo.

Åtgärder för att förbättra företagets likviditet

Nedan listar vi några av alla de åtgärder som du kan vidta direkt och indirekt för att förbättra likviditeten i företaget. Samtliga av våra tips är hämtade från vår guide med 17 tips för bättre likviditet samt vår artikel om likviditetsmisstag.

Du hittar artiklarna och tipsen i sin helhet här:
17 tips för bättre likviditet10 likviditetsmisstag

Några av åtgärderna vi går igenom i artiklarna:

• Hur du får betalt snabbare
• Arbeta med längre kredittider
• Sälj dina fakturor
• Finansiera ordrar
• Lån & checkkredit
• Flöden för fakturering, påminnelser och inkasso
• Hyr, leasa, avbetalning
• Upprätta en likviditetsplan
• Räkna på kassacykler
• Jobba med kapitalbindning
• Merförsäljning

Informationskällor & Resurser

Regeringens krispaket för svenska företag 25 mars:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

Svenskt Näringslivs förslag till räddningspaket 24 mars:
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/200-miljarder-kronor-i-raddningspaket-for-foretag-och-jobb_772106.html

Regeringens pressmeddelande om krispaket för svenska företag, 16 mars:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Regeringens pressmeddelande om krispaket för svenska företag, 20 mars:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokade-lane–och-garantimojligheter-till-foretag-i-sverige2/

Försäkringskassans information om vad som gäller för ersättning:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Tillväxtverket om korttidspermittering:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html

Riksbankens samlade publiceringar kring Corona-viruset:
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-coronaviruset/

Nyhetssajten Breakit har en öppen Slack-kanal där entreprenörer och ledare kan diskutera och dela med sig av råd:
https://www.breakit.se/artikel/24134/en-samlingsplats-i-krisen-breakit-bjuder-in-dig-till-slack